Τίτλος Μαθήματος Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Διευκόλυνση της Ένταξης Μεταναστών στα Τουριστικά Επαγγέλματα
Περιγραφή Μαθήματος Αυτό το μάθημα εισάγει μετανάστες με χαμηλή ειδίκευση που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε διαφορετικές θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και  τα προσόντα προκειμένου να διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους στη βιομηχανία τουρισμού και φιλοξενίας. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις ομάδων με ή χωρίς προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, να προωθήσει τις διαπολιτισμικές / μαλακές δεξιότητες που είναι εξίσου σημαντικές με τα τυπικά προσόντα, έτσι ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση των μεταναστών στην επίσημη απασχόληση, μειώνοντας την έκθεσή τους σε αδήλωτη εργασία, μέσω της αναβάθμισής τους.
Σε ποιον απευθύνεται το μάθημα Μετανάστες, πρόσφυγες ή ΥΤΧ με χαμηλά προσόντα ή μικρή εργασιακή εμπειρία στον τομέα τουρισμού και φιλοξενίας. Εναλλακτικά, καλύπτει τις ανάγκες και εκείνων που θα ήθελαν να εργαστούν στον τομέα του τουρισμού (EQF 4 & EQF 5).
Δομή Μαθήματος Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει 5 μαθήματα (ενότητες), στα οποία παρουσιάζονται ήπιες και διαπολιτισμικές δεξιότητες, πολιτιστικά θέματα, μέθοδοι επικοινωνίας με πελάτες, αρχές γλώσσας του σώματος, επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, ευκαιρίες καριέρας και ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα του τουρισμού Επιπλέον, αυτό το μάθημα περιλαμβάνει ένα γλωσσάριο που στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα και να εξοικειωθούν με τους βασικούς όρους στις ενότητες της μαθησιακής τους πορείας. Τέλος, αναπτύχθηκε ένα ειδικό έγγραφο για το «Πολιτιστικό προφίλ της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας», προκειμένου να ενημερωθούν οι μετανάστες μαθητές σχετικά με τις θεμελιώδεις πληροφορίες για τη χώρα υποδοχής και να τους εξοικειωθούν με τα συγκεκριμένα έθιμα, παραδόσεις και διατροφικές συνήθειες που μπορεί να είναι
υπάρχουν μέσα σε μια χώρα
Τι θα μάθει κανείς Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι πλέον σε θέση να:
• Ενισχύσουν τις ηπιες, τις διαπολιτισμικές και τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται στη σημερινή αγορά τουρισμού.
• Κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία της υγείας, της ασφάλειας και της υγιεινής στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό.
• Αναγνωρίζουν τους διάφορους τομείς, τους τύπους και τα επαγγέλματα στον κλάδο τουρισμού και φιλοξενίας.
• Γνωρίζουν κάποιες πρακτικές μεθόδους επικοινωνίας, μάρκετινγκ και προώθησης σε θέσεις εργασίας του τουρισμού.
• Εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν μέσω αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος σε πραγματικές συνθήκες και περιβάλλοντα εργασίας.
Διάρκεια Μαθήματος Η συνολική διάρκεια ολόκληρου του διαδικτυακού μαθήματος είναι περίπου 7 ώρες μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων αξιολόγησης / κουίζ). Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προσθέσει ένα ποσό πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού στη μαθησιακή του πορεία (επιπλέον σύνδεσμοι και διαδικτυακοί πόροι) που παρέχονται από το πρόγραμμα Tour2Include για να αυξήσει τη διάρκεια του μαθήματος.
Κεφάλαια 5 κεφάλαια + Γλωσσάρι + Πολιτιστικό Προφίλ Χωρών
Επίπεδο EQF 4 & 5
Κουίζ 10 ανά κεφάλαιο / 50 συνολικά
Ποσοστό επιτυχίας 75%
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Ναι
Περιορισμοί Όχι
Ειδικές ανάγκες του ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης Το εκπαιδευτικό περιβάλλον (LMS) είναι προσβάσιμο μέσω προσωπικού υπολογιστή ή tablet και να υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο.